Дія Сіті: правовий режим

Правовий режим Дія Сіті – сукупність правових норм, якими визначаються права та обов’язки особи, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі.

Відносини щодо набуття та втрати статусу резидента Дія Сіті, відносини за участю резидента Дія Сіті та щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті регулюються:

 • Цивільним кодексом України,
 • Господарським кодексом України,
 • Податковим кодексом України,
 • Кодексом законів про працю,
 • Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні від 15 липня 2021 року за № 1667-IX (далі – Закон № 1667-IX),
 • Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 14 грудня 2021 року № 1946-IX,
 • Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 29.12.2021 р. № 1445,
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 р. № 1392 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328,
 • Наказом Мінфіну України від 17.03.2022 р. № 99 «Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви»,
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2022 р. № 382 «Деякі питання функціонування правового режиму Дія Сіті у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні»,
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 р. № 467 «Про визначення видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті».
 • та іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

При цьому, резидентом Дія Сіті може бути лише  юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідно до  Закону 1667-IX набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі та  відповідає всім таким вимогам:

1) здійснює один або кілька видів діяльності, зазначених в ч.4 ст. 5 Закону України № 1667-ІХ або в постанові Кабінету Міністрів України «Про визначення видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті» від 19 квітня 2022 р. № 467 (на кшталт розробка, запровадження та технологічна підтримка продуктів і рішень міжнародних карткових платіжних систем; виробництво та реалізація електронних компонентів і плат, комп’ютерів і периферійного устаткування, обладнання зв’язку, інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, оптичних приладів і фотографічного устаткування для використання в оборонній (безпековій), промисловій та побутовій сфері; комп’ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням; видання комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення; надання програмних продуктів, у тому числі комп’ютерних ігор, у режимі “онлайн” та надання веб-послуг із доставки програмних додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, екземплярів) програмного забезпечення у електронній формі; діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів та інші види діяльності);

2) розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим НБУ станом на перше число відповідного календарного місяця;

3) середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб;

4) сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу);

5) щодо юридичної особи відсутні обставини, передбачені ч. 2 ст. 5 Закону № 1667-ІХ.

Реєстр Дія Сіті є відкритим і оприлюднюється на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет, крім відомостей, що стосуються розкриття інформацї про посадових осіб резидента,  його контактних даних (електронна адреса, номер телефона).

Загальні засади правового режиму Дія Сіті визначені в частині 4 статті 2 Закону №  1667-IX  і до них відносяться:

1) свобода діяльності – наявність у всіх резидентів Дія Сіті права самостійно провадити господарську діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з третіми особами з урахуванням положень цього Закону, а також наявність у фахівців права самостійно здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з іншими особами;

2) невтручання – невтручання держави, державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність резидентів Дія Сіті, якщо така діяльність здійснюється в межах цього Закону та іншого законодавства України;

3) презумпція правомірності діяльності резидентів Дія Сіті – прийняття рішення на користь резидентів Дія Сіті або заявників у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) тлумачення прав та обов’язків резидентів Дія Сіті або заявників, або держави, або державних органів чи органів місцевого самоврядування, або їх посадових осіб;

4) стабільність – гарантія державою збереження правового режиму Дія Сіті та стабільності його умов, передбачених цим Законом та законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, протягом строку, визначеного цим Законом, включаючи недопустимість обмеження чи звуження змісту прав та гарантій, передбачених правовим режимом Дія Сіті, а також недопустимість збільшення регуляторного навантаження на резидентів Дія Сіті протягом такого строку;

5) формальний характер процедури набуття статусу резидента Дія Сіті – відсутність вимог щодо отримання спеціальних дозволів, ліцензування чи здійснення заходів державного нагляду (контролю) для подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті і внесення інформації про заявника до реєстру Дія Сіті;

6) добровільність резидентства в Дія Сіті – неприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента Дія Сіті.

 Правовий режим Дія Сіті застосовується до відносин за участю резидента Дія Сіті або щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті протягом строку його резидентства. Правовий режим Дія Сіті відповідно до цього Закону встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті.

До договірних відносин за участю резидента Дія Сіті або щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті, які виникли під час строку його резидентства, застосовується правовий режим Дія Сіті незалежно від факту втрати такою юридичною особою статусу резидента Дія Сіті, якщо інше прямо не передбачено договором або цим Законом (ч.5 ст.2 Закону України №1667-ІХ).

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *