Резиденти Дія Сіті: набуття статусу, види діяльності

Набуття статусу резидента Дія Сіті

Набуття статусу резидента Дія Сіті є добровільним. Юридична особа набуває статусу резидента Дія Сіті з дня внесення відповідного запису до реєстру Дія Сіті.

Для цього юридична особа має звернутися до Міністерства цифрової трансформації (далі-Мінцифри) із відповідною заявою.

Мінцифри вживає організаційних заходів до забезпечення функціонування реєстру Дія Сіті та є його держателем, забезпечує формування та ведення реєстру Дія Сіті, є відповідальним за збереження, коректне внесення та оброблення даних, внесених до реєстру Дія Сіті.

Технічним же адміністратором реєстру Дія Сіті є державне підприємство “ДІЯ”, що належить до сфери управління Мінцифри.

Офіційним веб-сайтом уповноваженого органу відповідно до «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні від 15 липня 2021 року за № 1667-IX (далі – Закон № 1667-ІХ) є державний веб-портал правового режиму Дія Сіті (city.diia.gov.ua).

Слід зазначити, що державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні і фізичні особи можуть одержати інформацію з реєстру Дія Сіті шляхом безпосереднього доступу до інформації на державному веб-порталі правового режиму Дія Сіті (city.diia.gov.ua).

Отже, відповідно до ч.1 ст. 6 Закону №1667-ІХ, заява про набуття статусу резидента Дія Сіті, що подається заявником до Міністерства цифрової трансформаці, має містити:

1) повне найменування заявника, ідентифікаційний код заявника в Єдиному державному реєстрі, адресу електронної пошти та контактний номер телефону для зв’язку із заявником;

2) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату та місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серію та номер паспорта посадових осіб заявника, а саме керівника, членів виконавчого органу, членів інших органів (якщо утворені згідно із статутом), та головного бухгалтера або іншої особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (якщо такі функції виконуються іншою особою, а не особисто керівником);

3) перелік видів діяльності згідно із частиною четвертою статті 5 Закону, які заявник планує здійснювати як резидент Дія Сіті;

4) запевнення заявника щодо відсутності стосовно нього обставин, передбачених частиною другою статті 5 цього Закону (докладніше про це в статті Хто не може бути резидентом Дія Сіті?”);

5) інформацію про звернення до уповноваженого органу (Мінцифри) відповідно до ч.3 ст. 5  Закону №1667-ІХ  (щодо стартапів);

6) інформацію про розмір доходу заявника, визначений відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, за календарний рік, що передує року, в якому подається заява (для заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до ч.3 ст.5 Закону №1667-ІХ, тобто щодо стартапів);

7) запевнення заявника щодо його відповідності вимогам, визначеним пунктами 2-4 частини першої статті 5 у строки, передбачені  Законом № 1667-ІХ.

До заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті додається довіреність або її копія, засвідчена нотаріально або уповноваженою особою заявника, якщо звернення здійснюється від імені заявника представником за довіреністю.

До заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті заявник може додати заяву про обрання оподаткування як платника податку на прибуток – резидента Дія Сіті відповідно до Податкового кодексу України.

Згідно до п.3 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 29.12.2021 р. № 1445, заявник звертається до Мінцифри в один із таких способів:

 

1) через державний веб-портал правового режиму Дія Сіті (city.diia.gov.ua);

2) шляхом надсилання на адресу електронної пошти Мінцифри, зазначену на його офіційному веб-сайті, для комунікації із заявниками та резидентами Дія Сіті.

Мінцифри розглядає заяву та додані до неї документи протягом 10 робочих днів з дня їх надходження.

Датою надходження до Мінцифри заяви та доданих до неї документів вважається дата надсилання на адресу електронної пошти заявника автоматично сформованого електронного повідомлення про отримання заяви та доданих до неї документів.

Якщо Мінцифри не надіслано заявнику рішення про повернення заяви без розгляду протягом п’яти робочих днів з дня надходження цієї заяви, вважається, що Мінцифри прийнято заяву і відсутні підстави для її повернення без розгляду.

Коли Мінцифри може повернути заяву?

Мінцифри повертає заяву без розгляду з таких підстав:

1) заява не відповідає вимогам, передбаченим в  частині першій статті 6 Закону №1667-ІХ (про умови набуття статусу резидента Дія Сіті буде йтись далі);

2) неможливо підтвердити повноваження представника заявника, якщо заяву подано/підписано особою, яка не є його керівником або особою, яка може вчиняти дії від імені заявника, зазначеною в Єдиному державному реєстрі;

3) в Єдиному державному реєстрі відсутні відомості про заявника або наявні відомості про державну реєстрацію його припинення;

4) заявник звернувся з проханням про повернення раніше поданої заяви без розгляду.

У разі прийняття Мінцифри рішення про повернення заяви без розгляду таке рішення публікується на офіційному веб-сайті Мінцифри не пізніше ніж протягом дня надсилання відповідного рішення заявнику.

Мінцифри забезпечує внесення відомостей про заявника до реєстру Дія Сіті одночасно з прийняттям рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті, але не пізніше ніж протягом одинадцятого робочого дня з дня надходження заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, що була прийнята до розгляду та щодо якої Мінцифри не прийнято рішення про відмову в набутті статусу резидента Дія Сіті. 

У день прийняття рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті Мінцифри надсилає відповідне рішення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену в заяві.

Хто може бути резидентом Дія Сіті?

Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам:

1) здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою статті 5 Закону  № 1667-IX, а також види діяльності, зазначені в Переліку видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті, затвердженого постановою КМУ від від 19 квітня 2022 р. № 467,  що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі (далі будуть наведені відповідні види діяльності);

2) розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим НБУ станом на перше число відповідного календарного місяця.

Для стартапів встановлені певні пільги щодо цієї вимоги. Вони мають право не дотримуватися цієї вимоги до 31 грудня року, наступного за роком набуття статусу резидента Дія Сіті (якщо резидент Дія Сіті набув статусу в 2022 року, до 31 грудня 2023 року він може користуватися пільгами) (ч.3 ст.5 Закону № 1667-ІХ).

3) середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб.

Стартапи так само можуть не дотримуватися цієї вимоги до 31 грудня року, наступного за роком набуття статусу резидента Дія Сіті (ч.3 ст.5 Закону № 1667-ІХ).

4) сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу);

5) НЕ зареєстрована на території та/або відповідно до законодавства іноземної держави;

6) у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано НЕ належать державі Україна або територіальній громаді;

7) яка НЕ має статус неприбуткового підприємства, установи, організації;

8) яка НЕ порушила вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або подання інформації про структуру власності юридичної особи;

9) прямим або опосередкованим власником часток (акцій) у статутному (акціонерному) капіталі якої НЕ є держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства такої держави, або фізична особа, яка постійно (переважно) проживає у такій державі. Це положення не застосовується у разі здійснення володіння часткою (акціями) у статутному (акціонерному) капіталі через юридичну особу, акції якої перебувають в обігу на фондових біржах згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (крім випадків реєстрації такої юридичної особи відповідно до законодавства держави-агресора);

10) у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано НЕ належать юридичним особам, зареєстрованим у державах, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

11) стосовно якої НЕ застосовано спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України, або визнані Україною міжнародні санкції або яка є пов’язаною особою особи, стосовно якої застосовано такі обмежувальні заходи (санкції);

12) яка НЕ визнана банкрутом;

13) яка НЕ перебуває у процесі припинення, крім перетворення;

14) яка протягом більш як 30 днів НЕ має податковий борг, загальна сума якого становить понад 10 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного календарного року). В 2023 році це 67 000 грн.

15) яка НЕ є постачальником послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, та не виконала вимоги законодавства щодо включення до певного реєстру, постановки на облік, отримання ліцензії чи іншого дозвільного документа (якщо такі вимоги встановлені законодавством як умова надання відповідних послуг);

16) яка НЕ здійснює діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Про стартапи. Відповідно до ч.3 ст. 5 Закону №1667-ІХ, юридична особа, яка відповідає не всім вимогам, передбаченим Законом, має право перебувати у статусі резидента Дія Сіті, але не довше ніж до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, в якому вона набула статусу резидента Дія Сіті, за умови дотримання певних вимог:

1) відповідає вимогам, передбаченим пунктами 14 і 5 частини першої  статті 5 Закону 1667-ІХ;

2) державну реєстрацію створення юридичної особи здійснено не раніше ніж за 24 календарних місяці до дня подання заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті;

3) розмір доходу юридичної особи, визначений відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу України для суб’єктів господарювання третьої групи платників єдиного податку, у кожному з таких років:

у календарному році, що передує календарному року, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті;

у календарному році, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті;

у календарному році, в якому юридична особа набула статусу резидента Дія Сіті;

у календарному році, наступному за роком, у якому юридична особа набула статусу резидента Дія Сіті;

4) у заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті зазначено про звернення до Мінцифри відповідно до частини третьої  статті 5 Закону 1667-ІХ.

Які види діяльності дають право юридичній особі зареєструватись резидентом Дія Сіті?

По-перше, такі види діяльності зазначені в ч.4 ст. 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні від 15 липня 2021 року за № 1667-IX.

До таких видів діяльності належать:

1) комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткованням, які включають:

розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення, включаючи комп’ютерні ігри; інші роботи на усіх етапах життєвого циклу розробки програмного забезпечення, включаючи бізнес-аналіз предметної області, розробку специфікацій програмного забезпечення, розробку та дизайн користувацьких інтерфейсів, розробку архітектури програмних рішень, програмування, контроль якості, розробку технічної документації, розробку користувацької документації, переклад та адаптацію програмного забезпечення;

розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання програмного забезпечення – системного програмного забезпечення (у тому числі оновленого та актуалізованого), прикладних програм (у тому числі оновлених та актуалізованих), зокрема комп’ютерних ігор, баз даних, веб-сайтів;

налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної (автоматизованої) системи клієнта та пристроях кінцевих користувачів, у тому числі налаштування програмного забезпечення, розробленого третіми особами;

планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, у тому числі консультування та навчання користувачів таких систем, інше консультування з питань впровадження та використання програмного забезпечення, у тому числі розробленого третіми особами;

керування й експлуатацію комп’ютерних систем клієнтів та/або засобів оброблення даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної (автоматизованої) системи клієнта;

інші розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку комп’ютерних ігор, що включають створення дизайну та наповнення для комп’ютерних ігор, переклад та адаптацію комп’ютерних ігор, компонування кіно- та відеофільмів як елементів комп’ютерних ігор, спеціалізовану діяльність з дизайну елементів комп’ютерних ігор, діяльність в сфері фотографії для комп’ютерних ігор, індивідуальну мистецьку діяльність із створення елементів комп’ютерних ігор, послуги з художнього оформлення елементів комп’ютерних ігор;

2) видання комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення, що включає:

видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додатків), у тому числі його переклад або адаптацію за власний рахунок: операційних систем, бізнес-, навчальних, розважальних та інших програмних додатків;

видання комп’ютерних ігор для будь-яких платформ, у тому числі їх переклад або адаптацію за власний рахунок;

видання елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерних ігор;

надання та передання майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення, у тому числі комп’ютерні ігри, та його елементи;

3) надання програмних продуктів, у тому числі комп’ютерних ігор, у режимі “онлайн” та надання веб-послуг із доставки програмних додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, екземплярів) програмного забезпечення у електронній формі, у тому числі комп’ютерних ігор, його елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу;

4) освітня діяльність у галузі інформаційних технологій, у тому числі надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями як комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також надання інших видів освіти, а саме: навчання комп’ютерній грамоті (цифровій грамотності), що включає послуги з навчання цифровій грамотності, розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерні ігри, навчання бізнес аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробці документації;

5) оброблення даних і пов’язана із цим діяльність, крім надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу), та діяльність веб-порталів, що включають:

автоматизоване оброблення даних, отриманих від клієнта, автоматизоване складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта, у тому числі глибинний аналіз таких даних (процес напівавтоматичного аналізу великих баз даних з метою пошуку корисних фактів);

керування веб-сайтами, які надають можливість пошуку у мережі Інтернет та/або використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі;

керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент, стрімінгові та інші платформи;

6) дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій;

7) проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів;

8) діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп’ютерних центрів та/або клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляцій кіберспортивних змагань;

9) діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

10) забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється; розроблення та впровадження організаційних заходів, програмних та апаратно-програмних продуктів, призначених для запобігання кіберінцидентам, виявлення та захисту від кібератак, ліквідації їх наслідків, відновлення сталості функціонування комунікаційних та технологічних систем (мереж); оброблення та аналіз даних про обставини кіберінциденту та його наслідки, встановлення передумов, що призвели до нього, надання відповідних рекомендацій; планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, що поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, призначені для захищеної обробки інформації (даних); надання консультацій з питань забезпечення кібербезпеки (кіберзахисту) комунікаційних систем та програмного забезпечення (продуктів), що забезпечують функціонування IT-систем клієнта; надання послуг з експлуатації та технічного обслуговування комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, призначеного для забезпечення кібербезпеки комунікаційних та технологічних систем (мереж); проведення досліджень та здійснення експериментальних розробок у сфері забезпечення кібербезпеки;

11) діяльність з проектування (конструювання), дослідження, тестування (випробування) технологій, пристроїв і систем робототехніки з використанням комп’ютеризованих систем управління;

12) інші види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Отже, перелік видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті, не є вичерпним та може доповнюватись.

Відповідно до пункту12 частини четвертої статті 5 Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” Кабінет Міністрів України в постанові від 19 квітня 2022 р. № 467 визначив в затвердженому Переліку додаткові види діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті:  

  • розробка, запровадження та технологічна підтримка продуктів і рішень міжнародних карткових платіжних систем.
  • виробництво та реалізація електронних компонентів і плат, комп’ютерів і периферійного устатковання, обладнання зв’язку, інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, оптичних приладів і фотографічного устатковання для використання в оборонній (безпековій), промисловій та побутовій сфері.
  • надання у користування потужностей з обробки та зберігання даних у сфері інформатизації (обчислювальна інфраструктура) у вигляді хмарного (віртуального) дата-центру, ресурсів віртуальної інфраструктури, надання послуг із зберігання та обробки інформації з використанням функціональності ліцензійного програмного забезпечення, а також надання інфраструктури для зберігання та обробки даних і розміщення (хостингу) комп’ютерного обладнання в центрі обробки даних.
  • проектування, виробництво безпілотних повітряних суден (літальних апаратів) та/або безпілотних водних (надводних, підводних) суден (апаратів) та/або безпілотних наземних транспортних засобів (апаратів, комплексів, платформ), комплектувальних виробів до зазначених суден, засобів (апаратів, комплексів, платформ), їх технічне обслуговування та ремонт, а також послуги з навчання керуванню такими суднами, засобами (апаратами, комплексами, платформами) (зокрема відпрацювання польотних та інших завдань, навичок маскування), аеро-, фото-, відеозйомка (аеророзвідка).

Таким чином, резидентами Дія Сіті можуть бути не лише ІТ-компанії, але й маркетингові, рекламні та торгові компанії, банки та фінансові установи, що мають відповідний штат співробітників.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *