Які підстави для допущення ревізорів до перевірки?

Відповідно до частини 1 статті 81 ПКУ, посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки:

1) за наявності підстав для їх проведення, та 

2) за умови пред’явлення або надіслання  таких документів:

 • направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу;
 • копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці – адреса об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого органу;
 • службового посвідчення осіб (належним чином оформленого відповідним контролюючим органом документа, що засвідчує посадову (службову) особу), які зазначені в направленні на проведення перевірки.
! Важливо мати на увазі, що непред’явлення або ненадіслання платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику) цих документів або пред’явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Ще одне. Документи мають бути надіслані, якщо мова йде про невиїзну перевірку, та документи пред’являються платнику податків при проведенні виїзної перевірки.

Щодо документів, які мають надати ревізори, зрозуміло, але що це за правові підстави, наявність яких необхідна для проведення перевірки?

Ці підстави зазначені в статті 77 ПКУ щодо проведення планових документальних перевірок та  в статті 78 ПКУ щодо проведення позапланових документальних перевірок.

Підставами для проведення планових перевірок є:

 1. Включення у план-графік проведення планових документальних перевірок з дотриманням передбачених процедур. План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Зміни до плану – графіку можуть вноситись 1 раз в першому кварталі (тоді перевірка може відбутись з першого липня) та 1 раз в другому кварталі (перевірка може відбутись з першого жовтня).

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 30 числа останнього місяця кварталу (у випадках змін найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок – до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки).

Якщо платника податків включено в план-графік податкових перевірок, але у відповідний строк перевірку так і не було проведено, перенесення строків планової перевірки не допускається.

 2. Платник податків має критерії ризиковості для включення у план-графік. Це означає, що до плану-графіку проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, високим – не частіше одного разу на календарний рік.

Критерії ризиковості включення платника податків до плану-графіку визначені в наказі Мінфіну «Про затвердження формування плану-графіка документальних планових перевірок платника податків» № 524 від 02.06.2015 р. (в ред. Наказу від 11.02.2022 р.).

 1. Платнику податків (його представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано (вручено) у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Відповідно до до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» від 30 червня 2023 року № 3219-IX (Закон № 3219-ІХ), на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно:

1) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги.

Документальні планові перевірки таких платників податків можуть розпочинатися не раніше ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану-графіка, за умови надіслання (вручення) таким платникам (їх представникам) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення копії наказу про проведення документальної планової перевірки та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Підстави для проведення позапланової перевірки:

 1. Наявність різних порушень податкового законодавства, надання уточнюючих розрахунків або недостовірність інформації у податковій звітності (пп. 78.1.1., 78.1.3, 78.1.4 ПКУ).
 2. Платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до пункту 39.4 статті 39 ПКУ, якщо їх подання передбачено законом (п.78.1.2 ПКУ).
 3. Платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження (п.78.1.5 ПКУ).
 4. Розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків (п.78.1.7 ПКУ).
 5. Щодо платника податку подано скаргу (п.78.1.9 ПКУ).
 6. Платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Така перевірка проводиться виключно з питань, зазначених у запиті контролюючого органу (п.1.19 ПКУ).
 7. Інші підстави, передбачені ч.1 ст.78 ПКУ.

! Проводити позапланову перевірку за пунктами 78.1.1., 78.1.4, 78.1.19 частини 78.1 статті 78 ПКУ незаконно, якщо ДПС попередньо не надсилала запит щодо отримання пояснень та документів з приводу певних порушень! Якщо відповідь на запит податкова від платника податків отримала, проводити позапланову перевірку на підставі цього пункту 78.1.1 ПКУ податківці вже не можуть.

Згідно Закону № 3219-ІХ на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України документальні позапланові перевірки проводяться:

 • виключно на звернення платника податків та/або
 • з підстав, визначених підпунктами 78.1.1, ВИКЛЮЧНО щодо нерезидентів та платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги),7.1.2 (у частині контролю за трансфертним ціноутворенням), 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.9, 78.1.12, 78.1.14-78.1.16, 78.1.21 та 78.1.22 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу,
 • та/або документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків  надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *