Щодо прав надомних та дистанційних працівників: законопроект

На сайті Верховної Ради України з’явився законопроект №10164-1 від 06.11.2023 р., що є альтернативним до законопроекту № 10164 від 20.10.2023 р.

На відміну від проекту закону № 10164 від 20.10.2023 р., він додатково врегульовує наступні питання:

  • додає можливість переведення одного з батьків не тільки на дистанційну, але й на надомну роботу під час дистанційного навчання дитини;
  • регламентує направлення у службові відрядження надомних та дистанційних працівників.

Законопроектом пропонується внести до Кодексу законів про працю України  такі зміни:

  1. Статтю 601: 
  • доповнити частиною п’ятою у такій редакції:

 «Особливості направлення надомних працівників у службові відрядж ення встановлюються трудовим договором про надомну роботу.».

У зв’язку з чим частини п’яту – одинадцяту вважати відповідно частинами шостою – дванадцятою;

  • доповнити частиною тринадцятою у такій редакції:

«У разі навчання дитини віком до 14 років у закладі загальної середн ьої освіти за дистанційною формою здобуття освіти (за розпорядчим докум ентом керівника закладу), один з батьків (за їх вибором) може (за погоджен ням із роботодавцем, якщо це можливо, зважаючи на виконувану роботу, т а роботодавець має для цього відповідні ресурси та засоби) працювати на у мовах надомної роботи на період тривалості такого навчання.».

  1. Статтю 602:
  • доповнити частиною п’ятою у такій редакції:

«При необхідності направлення працівника, що виконує роботу диста нційно, у службове відрядження, працівник зобов’язаний повідомити робот одавця про своє поточне місце перебування будь-яким зручним способом, у тому числі із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Ос обливості направлення дистанційних працівників у службові відрядження в становлюються трудовим договором про дистанційну роботу.».

 У зв’язку з чим частини п’яту – дванадцяту вважати відповідно частинами шостою – тринадцятою;

  • доповнити частиною чотирнадцятою у такій редакції:

 «У разі навчання дитини віком до 14 років у закладі загальної середн ьої освіти за дистанційною формою здобуття освіти (за розпорядчим документом керівника закладу), один з батьків (за їх вибором) може (за погодж енням із роботодавцем, якщо це можливо, зважаючи на виконувану роботу, та роботодавець має для цього відповідні ресурси та засоби) працювати на умовах дистанційної роботи на період тривалості такого навчання.».

  1. Статтю 121

доповнити частиною п’ятою у такій редакції:

«Правила щодо виплати компенсацій у зв’язку з службовими відряд женнями застосовуються також у разі постійного виконання працівником р оботи згідно з укладеним трудовим договором за місцем проживання або в іншому місці (надомна або дистанційна робота), що знаходиться в іншому, ніж роботодавець, населеному пункті, та здійснення поїздок до місцезнаход ження роботодавця або в іншу місцевість. У таких випадках пункт вибуття та пункт повернення з відрядження встановлюється роботодавцем за погод женням із працівником під час узгодження маршруту поїздки та зазначаєть ся у наказі про відрядження.».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *